Przejdź do treści

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży 

AKCEL Plus Sp.J.

 

§ 1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie zasad współpracy oraz wzajemnych zobowiązań Sprzedawcy i Kupującego w zakresie sprzedaży i zakupu Towarów.

§ 2. SŁOWNIK POJĘĆ

Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży wybrane pojęcia rozumie się:

 1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. Sprzedawca – Skład Zaopatrzenia Budownictwa AKCEL Plus Sp.J., Lesław Chrzanowski, Krzysztof Krasicki, z siedzibą 59-700 Bolesławiec, ul. Hutnicza 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000133454, REGON: 230925429, NIP: 6161447838.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą złożyła zamówienie lub dokonuje zakupu u Sprzedawcy lub Kupujący konsument. Jeżeli osoba fizyczna, podczas czynności zakupu, podaje numer NIP, związany z jej działalnością gospodarczą i nie składa innych, jednoznacznych oświadczeń w tym zakresie, to zakup traktowany jest jako dokonany przez Kupującego (związany z jej działalnością gospodarczą).
 4. Kupujący konsument - osoba fizyczna, która poza prowadzoną działalnością gospodarczą złożyła zamówienie lub dokonuje zakupu u Sprzedawcy.
 5. Towary – towary, produkty, materiały oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 6. Cennik – zestawienie asortymentu i cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę wraz  z informacją o terminie płatności, sposobie dostawy oraz o okresie obowiązywania oferty, dostępny w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Dokument Dostawy – dokument Wydania Zewnętrznego (WZ) lub list przewozowy wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający dostarczenie/wydanie zamówionych Towarów Kupującemu.
 8. Odsetki za Opóźnienie – odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, obliczane na podstawie Art. 481 §2 k.c.
 1. Siła wyższa – jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i na które nie miały wpływu, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostawę Towarów, wprowadzenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego dot. ograniczeń produkcyjnych lub powodujących brak możliwości zaopatrzenia, produkcji lub/i sprzedaży, akty terroryzmu stojące na przeszkodzie w realizacji całości lub części umowy, nieprzewidziane zmiany ogólnych stosunków gospodarczych, finansowych lub politycznych powodujące znaczne zachwianie równowagi kontraktowej lub finansowej.
 2. k.c. – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.)
 3. Strona – Kupujący lub Sprzedawca.

 

§ 3. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży znajdują zastosowanie w odniesieniu do każdej sprzedaży i wszystkich zamówień składanych przez Kupującego u Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy pomiędzy Stronami została zawarta umowa współpracy regulująca zasady sprzedaży Towarów, do sprzedaży Towarów pomiędzy takimi Stronami nie stosuje się postanowień OWS w zakresie, w jakim są one różne od postanowień umowy.
 3. W przypadku, gdy Strony określiły w potwierdzonym przez Sprzedawcę zamówieniu odrębne warunki sprzedaży Towaru, mają zastosowanie dla tej dostawy ustalone szczegółowe warunki. W pozostałym zakresie obowiązują warunki z OWS.

 

§ 4. CENY

 1. Ceny oferowanych przez Sprzedawcę Towarów przedstawiane są przez upoważnionych pracowników w siedzibie Sprzedawcy, co łącznie z warunkami płatności i dostawy, stanowi ofertę sprzedaży Towaru.
 2. Sprzedawca może również sporządzać Cennik i udostępniać go Kupującym.
 3. Całość lub wybrane pozycje Cennika mogą być dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy: www.akcelplus.com Tak podana cena nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Art. 543 k.c.
 4. Oferty sprzedaży mogą być składane Kupującym drogą elektroniczną przez upoważnionych pracowników Sprzedawcy.
 5. Oferta sprzedaży zawiera termin jej ważności, określony przez pracownika Sprzedawcy. Jeśli oferta nie zawiera tego terminu, to przyjmuje się, że jest ważna 24h od chwili jej przekazania Kupującemu.
 6. Oferty sprzedaży, wyrażone w walutach obcych, jeśli w ofercie nie ustalono inaczej, przelicza się na złote polskie (PLN) według kursu waluty z pozycji Dewizy, Sprzedaż, ogłaszanej na stronach internetowych PKO BANKU POLSKIEGO S.A.(www.pkobp.pl), z momentu dokonania zakupu.
 7. Sprzedawca ma prawo dowolnie zmieniać ofertę (po wygaśnięciu ważności poprzedniej) i Cennik. Zmieniony Cennik obowiązuje dla zamówień złożonych po jego zmianie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed upływem ważności ostatniej oferty, tylko w sytuacjach uzasadniających konieczność ich aktualizacji.
 9. Sprzedawca nie ma obowiązku przesyłać  aktualizacji oferty handlowej.

 

 

§ 5. SPRZEDAŻ REALIZOWANA BEZPOŚREDNIO

 1. Kupujący może dokonywać zakupu bezpośredniego wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy, u jego upoważnionego pracownika.
 2. Potwierdzeniem akceptacji oferty i zawarcia umowy sprzedaży jest odpowiedni dokument zakupu, wystawiony przez pracownika Sprzedawcy i zaakceptowany przez Kupującego.
 3. Jeśli Strony nie ustaliły odrębnie innych zasad, to płatność za zakupiony Towar następuje w momencie dokonywania zakupu i jest warunkiem wystawienia dokumentu sprzedaży.
 4. Dostępne sposoby i terminy regulowania płatności ustala Sprzedawca.

 

§ 6. ZAMÓWIENIA ZDALNE, TERMINOWE, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący składa zamówienia w formie:
  1. Ustnej upoważnionemu pracownikowi w siedzibie Sprzedawcy,
  2. Ustnej, poprzez środki porozumiewania się głosowego na odległość, upoważnionemu pracownikowi Sprzedawcy,
  3. Elektronicznej, poprzez udostępnione adresy e-mail upoważnionych pracowników Sprzedawcy. Domyślnym adresem e-mail jest: biuro@akcelplus.com.
  4. Pisemnej, poprzez dostarczenie zamówienia do siedziby Sprzedawcy.
 2. Dla celów dowodowych zamówienia składane ustnie lub poprzez środki porozumiewania się głosowego na odległość, powinny zostać niezwłocznie potwierdzone w postaci elektronicznej lub pisemnej przez Kupującego. Zamówienia składane ustnie upoważnionemu pracownikowi Sprzedawcy są niezwłocznie formułowane pisemnie i potwierdzane przez pracownika Kupującego.
 3. W zamówieniu Kupujący określa co najmniej:
  1. Dane identyfikacyjne Kupującego,
  2. Dokładne określenie zamawianego asortymentu,
  3. Ilość zamawianego asortymentu,
  4. Termin i miejsce dostawy,
  5. Dane osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego oraz osoby upoważnionej do odbioru Towarów (jeśli jest inna niż osoba składająca zamówienie)
 4. Zamówienia niekompletne nie będą rozpatrywane.
 5. Zakłada się, że osoba składająca zamówienie jest osobą do tego prawnie i skutecznie upoważnioną przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego potwierdzenia umocowania prawnego osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego. W tym okresie zamówienie pozostaje nierozpatrzone.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić kompletne zamówienie, składane w postaci elektronicznej lub pisemnej (zgodnie z ust.1), w terminie do 4 dni roboczych od daty jego otrzymania. Potwierdzenie zamówienia Sprzedawca przesyła do Kupującego drogą elektroniczną lub pisemną. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w określonym w niniejszym ustępie terminie uważa się, iż Sprzedawca zamówienia nie potwierdził, zaś takie zamówienie uważa się za nieprzyjęte do realizacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować kompletnego zamówienia na warunkach w nim określonych, to może przekazać Kupującemu alternatywne warunki zamówienia i kontynuować proces negocjacji.
 8. Potwierdzenie przyjęcia przez Kupującego wynegocjowanych warunków zamówienia winno nastąpić w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie:
  1. potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, w sposób, określony w ust. 6 lub
  2. potwierdzenia  wynegocjowanych warunków przez Kupującego w sposób, określony w ust. 8.
 10. Kupujący nie ma prawa zrezygnować z zamówienia po jego potwierdzeniu.
 11. Zamówienia złożone w sposób niezgodny z postanowieniami ustępów poprzedzających, będą uważane za niezłożone i Sprzedawca nie ma obowiązku ich potwierdzać ani realizować.
 12. Kupujący ma obowiązek weryfikacji otrzymanego potwierdzenia realizacji zamówienia pod kątem zgodności cenowej, asortymentowej, ilościowej, warunków dostawy. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Kupującego potwierdzenie zamówienia staje się dokumentem wiążącym dla Sprzedawcy.

 

§ 7. DOSTAWA/ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Jeśli strony nie ustaliły odrębnie sposobu dostawy/odbioru towaru, to przyjmuje się, że Kupujący odbiera towar z siedziby Sprzedawcy własnym transportem i na własny koszt.
 2. Odbiór możliwy jest w godzinach pracy w siedzibie Sprzedającego.
 3. Warunkiem odbioru jest okazanie dokumentu zakupu przez pracownika Kupującego.
 4. Jeśli Kupujący zamierza wskazać konkretnego pracownika, upoważnionego do odbioru towaru, to ta informacja musi być zawarta na umowie, zamówieniu, dokumencie zakupu, odrębnym upoważnieniu handlowym.
 5. W przypadka ustalenia dostawy towaru przez Sprzedawcę do Kupującego, Kupujący wskazuje miejsce dostawy. W przypadku braku wskazania miejsca dostawy, za to miejsce uznaje się siedzibę Kupującego.
 6. Miejsce dostawy Kupujący wskazuje w sposób, określony w ust. 4.
 7. W przypadku dostarczenia towaru przez Sprzedającego na miejsce dostawy, określone w sposób wymieniony wyżej i decyzji Kupującego o konieczności zmiany adresu miejsca dostawy, Sprzedawca ma prawo doliczyć koszty dodatkowego transportu według własnej kalkulacji.
 8. Kupujący ma obowiązek poprawnie przygotowany i dostarczony towar przyjąć. W przypadku odmowy przyjęcia tego towaru Sprzedający ma prawo naliczyć dodatkowe opłaty za koszty dodatkowego transportu i magazynowania towaru.
 9. Kupujący dokonuje natychmiast, w momencie odbioru towaru, jego sprawdzenia pod względem poprawności asortymentu, ilości, warunków dostawy, zbadania jakości. Kupujący potwierdza na dokumencie dostawy odbiór towaru lub odmawia jego przyjęcia w przypadku niezgodności. Ewentualne uwagi powinny być zgłoszone Sprzedawcy. Reklamacje Kupującego, w powyższym zakresie, zgłoszone po terminie dostawy nie będą rozpatrywane.
 10. Za datę realizacji zamówienia przyjmuje się datę dostawy Towarów na miejsce dostawy Kupującego (transport Sprzedawcy) lub datę udostępnienia do odbioru Towarów w siedzibie Sprzedawcy (transport Kupującego).

 

§ 8. PŁATNOŚCI – ZAMÓWIENIA ZDALNE, TERMINOWE

 1. Kupujący będzie dokonywał płatności za zamówione Towary przelewem, na nr rachunku bankowego wskazany na dokumencie sprzedaży, wystawionym przez Sprzedawcę, w terminie określonym w tym dokumencie, liczonym od daty jego wystawienia.
 2. Sprzedawca ustala możliwości płatności z odroczonym terminem (kredyt kupiecki) w swobodny sposób, na podstawie własnej oceny wiarygodności Kupującego.
 3. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty należności objętej dokumentem zakupu przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego zapłaty Odsetek za Opóźnienie.
 4. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą wymagalnych należności wobec Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień Kupującego do czasu spłaty wymagalnych należności.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towarów będących przedmiotem sprzedaży  do momentu uiszczenia przez Kupującego całej ceny za zakupione Towary. W szczególności Sprzedawca ma prawo odbioru dostarczonych wcześniej Towarów w sytuacji opóźnienia w zapłacie za nie przez Kupującego.
 6. Sprzedawca ma prawo wskazać inne podmioty, którym Kupujący winien uregulować dług wobec Sprzedawcy (cesje wierzytelności, faktoring). Takie wskazanie może nastąpić wyłącznie pisemnie jako oświadczenie woli Sprzedawcy.

 

§ 9. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 1. W przypadku pobierania przez Kupującego towaru na Dokument Dostawy (bez fakturowania) Sprzedawca wymaga zgody na przekazanie faktur na adres e-mail Kupującego.
 2. W przypadku odbierania towaru lub faktur przez reprezentantów Kupującego, Kupujący składa wcześniej u Sprzedawcy stosowny wykaz osób upoważnionych. W przypadku wątpliwości Sprzedawcy w zakresie umocowania, Sprzedawca może odmówić wydania towaru lub faktury danej osobie.
 3. W przypadku wydawania towaru z odroczonym terminem płatności Sprzedawca wymaga podania danych osoby odbierającej oraz czytelnego podpisu na stosownych dokumentach.
 4. Kupujący w każdym momencie może żądać wystawienia faktury VAT za pobrane wcześniej towary na Dokument Dostawy.
 5. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Sprzedawca wystawia fakturę VAT za pobrane i niezafakturowane towary. Jeśli Kupujący nie odbierze faktury do 7 dnia miesiąca, to Sprzedawca wyśle faktury w postaci pliku PDF na podany wcześniej adres e-mail Kupującego. Kupujący uznaje skuteczność takiej formy dostarczenia mu faktury.
 6. Wszelkie zmiany danych Kupującego, w tym adresu e-mail oraz reprezentantów Kupujący zobowiązuje się przekazać na bieżąco Sprzedawcy.

 

§ 10. DEKLARACJE WARTOŚCI UŻYTKOWYCH, CECHY UŻYTKOWE TOWARÓW

 1. Ponieważ Sprzedawca nie oferuje towarów własnej produkcji, więc cechy użytkowe sprzedawanych towarów określają ich producenci, bądź dystrybutorzy na terenie UE w swych materiałach oraz informacjach na stronach internetowych. Sprzedawca umożliwia dostęp Kupującemu do tych informacji oraz informuje o interesujących Kupującego cechach użytkowych tych towarów. W przypadku braku zapytań Kupującego przyjmuje się, że zna on cechy użytkowe nabywanych towarów.
 2. Producent lub dystrybutor towaru na terenie UE określa również zasady użytkowania lub montażu towaru. Zasady dostępu do tych informacji u Sprzedawcy są takie same jak w zakresie cech użytkowych towarów.
 3. Odpowiedzialność za poprawne oznakowanie wyrobów budowlanych i deklarowane wartości użytkowe sprzedawanych przez Sprzedającego Towarów ponoszą ich producenci, upoważnieni przedstawiciele producentów, importerzy na terenie UE.
 4. W przypadku jeśli Kupujący oczekuje przedstawienia informacji, określonych w Art. 5461 k.c., specyfikacji technicznych, instrukcji, Deklaracji Wartości Użytkowych, bądź stosownych certyfikatów wyrobów, to winien zgłosić tę potrzebę przed dokonaniem zakupu lub zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Strony ustalają, że przyjętym sposobem udostępniania dokumentów, określonych w ust. 3, dla Towarów oferowanych przez Sprzedającego są strony internetowe producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów na terenie UE, danego Towaru. Jeśli Kupujący chce przedstawienia tych dokumentów w formie papierowej, to winien to zgłosić w momencie zakupu lub zawierania umowy sprzedaży.

 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, REKLAMACJE, ZWROTY

 1. Sprzedawca za wady sprzedawanych towarów odpowiada wyłącznie na podstawie ogólnych przepisów o rękojmi za wady. Sprzedawca nie wyraża zgody na umowne rozszerzenie tej odpowiedzialności. Na podstawie Art. 558 §1 Strony zgadzają się na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją ich producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów na terenie UE danego Towaru, jednak Sprzedawca nie odpowiada za treść takiej gwarancji, ani za fakt jej udzielenia.
 3. Instrukcje montażu, uruchomienia, zasady przechowywania i użytkowania sprzedawanych Towarów dostępne są na stronach ich producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów na terenie UE danego Towaru. Kupujący zgadza się na taki sposób udostępnienia mu tych informacji przez Sprzedawcę. Jeśli Kupujący zgłasza konieczność dostarczenia mu tych informacji w innej formie, to winien zgłosić to przed dokonaniem zakupu.
 4. Ewentualne wady sprzedawanych towarów nie stanowią podstawy do uchylenia się przez Kupującego od obowiązku zapłaty za te towary.
 5. Kupujący ma obowiązek składać reklamacje w następujący sposób:
  1. Pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy,
  2. Elektronicznie, poprzez e-mail na adres: biuro@akcelplus.com,
  3. Ustnie upoważnionemu pracownikowi Sprzedawcy w jego siedzibie. W tym wypadku treść reklamacji musi być spisana i podpisana przez zgłaszającego.
  4. Reklamacja winna zawierać co najmniej:
   • Dane zgłaszającego, sposób kontaktu,
   • Podanie dokumentu i daty zakupu reklamowanego Towaru,
   • Przedmiot reklamacji – Towary, numery etykiet, partii, jeśli są dostępne,
   • Dokładne określenie reklamowanych cech Towaru, ilości
   • Oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.
  5. udokumentować istnienie wad Towaru w treści reklamacji (np. załączyć zdjęcie wady)
 6. Sprzedawca odpowiada na złożoną reklamację pisemnie lub za pomocą poczty e-mail (jeśli adres poczty został przekazany przez Kupującego). Sprzedawca odpowiada na reklamacje w terminie ustawowym. Jeśli taki termin nie został ustalony ustawowo, ani umownie pomiędzy stronami, to przyjmuje się 90-dniowy termin odpowiedzi.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wydaniu lub dostarczeniu towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie dostawców, producentów oraz podmiotów, którym Sprzedawca zleca dostarczanie towarów, w szczególności z tytułu opóźnień wynikłych z działania tych podmiotów lub niedotrzymania przez owe podmioty terminów dostarczania towarów, chyba że opóźnienia te wynikły z winy umyślnej Sprzedawcy. Niniejsze zastrzeżenie stanowi umowne ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy, na które Kupujący wyraża zgodę składając zamówienie.
 8. W przypadku reklamacji jakościowych, Sprzedawca w pierwszej kolejności ma prawo wymienić Kupującemu Towar na wolny od wad. Gdy wymiana jest niemożliwa Kupujący może domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 9. Sprzedawca nie wyraża zgody na zwroty zakupionych Towarów poza procedurą reklamacji. Sprzedawca może, w drodze wyjątku, wyrazić zgodę na przyjęcie zwrotu poza procedurą reklamacji w jednostkowym przypadku.
 10. W przypadku zwrotu Towaru od osoby fizycznej Sprzedawca wymaga dostarczenia dowodu sprzedaży.

 

§ 12. SIŁA WYŻSZA

 1. Wystąpienie Siły wyższej wyłącza odpowiedzialność Stron za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z OWS lub zawartych na podstawie OWS umów sprzedaży w zakresie, w jakim było to spowodowane wystąpieniem Siły wyższej.
 2. Wystąpienie Siły wyższej sprawia, że Strony są zwolnione ze zobowiązań wynikających z OWS lub zawartych na podstawie OWS umów sprzedaży w okresie trwania Siły wyższej, w szczególności zawieszeniu ulegają wszelkie terminy wynikające z OWS lub zawartych na podstawie OWS umów sprzedaży, z wyjątkiem terminów zapłaty.
 3. Strona narażona na działanie Siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie  7 dni kalendarzowych, poinformować pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu Siły wyższej  i spowodowanych tym faktem uciążliwości, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na klauzule zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 13. TAJEMNICA HANDLOWA

 1. Każda ze Stron zobowiązana jest nie ujawniać osobie trzeciej oraz nie używać z wyjątkiem przewidzianym dla celów umów sprzedaży zawartych na podstawie OWS, żadnych informacji  o charakterze poufnym, takich jak: informacje i dane techniczne, informacje handlowe i know-how, struktury cenowe, kosztowe oraz informacje administracyjne i operacyjne. Każda Strona podejmie kroki, by skutecznie zapewnić poufną naturę wspomnianych informacji.
 2. Powyższa klauzula będzie obowiązywać nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zawartej na podstawie OWS.

 

§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ELEKTRONICZNA INFORMACJA HANDLOWA

 1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skład Zaopatrzenia Budownictwa AKCEL Plus Sp.J., Lesław Chrzanowski, Krzysztof Krasicki, z siedzibą 59-700 Bolesławiec, ul. Hutnicza 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000133454, REGON: 230925429, NIP: 6161447838, tel. +48 75 781 76 23, e-mail: biuro@akcelplus.com Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.akcelplus.com/klauzula-informacyjna/
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. – Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.) z momentem dokonania zapytania u Sprzedającego w dowolnej formie o Towary i prowadzenia negocjacji, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.

 

§ 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek, bądź wynikłych z zawartej umowy sprzedaży (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości ceny umownej reklamowanego Towaru. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje: utraty zysków, utraty kontraktów, utraty możliwości użytkowania, ani strat wynikowych lub pośrednich, ani też jakichkolwiek strat czy szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem przyczyn, o których mowa o OWS.

 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jak też umów zawartych na podstawie lub poddanych postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie uważana za niedoszłą do skutku od momentu, gdy jedna ze Stron poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę. Brak odpowiedzi Strony w terminie 30 dni kalendarzowych uważa się za niewyrażenie zgody na rozwiązanie polubowne. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Wszelkie umowy zawarte na podstawi niniejszych OWS podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia u Sprzedawcy przez Kupującego jest jednoznacznie z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Obowiązuje wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży na dzień skutecznego złożenia zamówienia lub dokonania zakupu bezpośredniego, w zależności od przyjętej formy dla danego zakupu.
 5. Aktualne Ogólne Warunki Zakupu wprowadzone są decyzją wewnętrzną spółki i dostępne są w siedzibie Sprzedawcy oraz na jego stronie internetowej: www.akcelplus.com.
 6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 01.01.2023r. Tracą moc poprzednie Ogólne Warunki Sprzedaży.

 

 

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Contact info

Logo

Ty zamawiasz, my dowozimy

biuro@akcelplus.com
+48 601 382 011